Woa is mieng balla-balla-ballalaika?

Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Plaats: 
Kerkrade

in d'r winkter junt vier
mit orkest óp sjtap - HOI
en dis joar noa 't Roesselank

vier sjtónge noa dat rees-je
effe an de tsap - HOI
wat doa is passeerd is allerhank

't insjtrement dat woar jeklauwd
en de sjpas die woar verzouwd

Refrein:
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Woa is miene balla-ballalaika hin?
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Iech hif dat iech mieng ballalaika ving.
Oane balla-ballalaika is de moezziek nit vöal weëd.
Ing balla-ballalaika bringt dit lidsje tot zie reët.
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Woa is miene balla-ballalaika hin?

doa zose vier i Moskau
en jouwe road woar duur - HOI

d'r naam va deë man
hauwe vier paraat - HOI
vier wille Jeltsin hauwe vier jezaad

inne sjlaag in d'r nak
vier woare d'r kozak
de KGB hauw ós opjepakt

't sjpel dat woar oes
vier hauwe ing jemaad
doe hant vier dön jezaad