Woeësj, de

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Weëd wakker' - Marlstone recordings bv CDL9638 / cd: Diverse artiesten - 'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 5' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade

In 't leëve drieënt 't um de woeësj,
weë de woeësj hat, hat 't vuur 't zage.
Van woeësjte èse krieste jouwe doeësj,
iech bin d'r man deë lekker woeësj kan maache.

D'r pap is sjlechter en heë sjlacht zie leëve lank,
heë sjteet tse fleute mit ee jroeës mets in jen hank.
Uvver woeësjte kalt heë d'r janse daag
en ze valle ummer jans jód in d'r sjmaach
Hat heë ing woeësj verkoad
jieëfte miech d'r jouwe road:

In alle moase krieste woeësjte bij d'r pap.
Jroeëse en óch klinge dietste eest in inne hap.
De mam sjniet woeësj in sjieve bis ee óns
en zie zeët woeësjte sjieje is ing kóns.
En zie zingt mit de betste zin:
Ing jouw woeësj jeet ummer drin.

Króm of reët of mit peffer drin
ing ing jouw woeësj han iech ummer zin.