Www.Limburg.alaaf

Tekst: 
Joost Meijs & Ummer d´r Neaver
Muziek: 
Joost Meijs & Ummer d´r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Doch nit alwerm inne Edison?!' - Marlstone Recordings bv - CDL2026 / cd 2001 : Diverse artiesten - 'Van Eijsde tot de Mookerhei 8' - Marlstone Recordings bv CDL2101
Plaats: 
Kerkrade

Doe kans d'r janse daag mit miech joa chatte,
doe broechs doabij nit óp de lijn tse lette.
Den iech zien diech ja nit, mer ken waal maile,
wen iech mit diech ee cyberbeer wil dele.
En biste inne janse sjunne clown,
da load iech diech flaich och nog ins down.

Refreng:
Iech blief d'r janse winkter in mie winkterbed,
den iech vier vasteloavend óp 't internet.
En wilste mit miech surfe, da sjtem vanoavend aaf,
op www.limburg.alaaf

Han iech jet nuëdieg, broech iech de boed nit oes.
Iech ken noe al besjtelle mit mieng klik-klik-moes.
Ee kretje beer of sjoes of ing tuut sjtrikke,
die kan me hütserdaags je effe klikke.
En bin iech da noe erm of bin iech riech,
went de hel sjief nog voller is wie iech ?