Zag mar joa teëje 't leëve

Tekst: 
Weerwaas & Paul Weelen
Muziek: 
Weerwaas & Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas & Borderline
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Zag mar joa teëje 't leëve, zag mar joa,
vier hant nog nie van zeleëve ee losse sjtoa.
Iech kan mar ee dink dinke, me darf d'r mód nit losse zinke.
Zag mar joa teëje 't leëve, zag mar joa.

Als cowboy mós iech durch 't leëve joa,
en mós iech döks jevoare jód weersjtoa.
Huur iech 't plötslieg knalle, wees iech dat werm doeë valle,
en jon iech al mieng kui werm hingernoa.

Van sjtevvele drage kien iech sjwese vus,
van 't sjpringe van die peëder weëd iech wus.
De kui, die bloos boe róffe, küet iech ze mar verkofe,
en eus iech an sjtat vleesj ins jreun jemus.

An 't kampvuur jieëft 't boeëne mit jet broeëd,
en sjtere tusje wólke in jen loeët.
Van al deë sjterke kaffe kan iech 't naats nit sjloffe.
Och, häu iech miech bloos anger werk jezoeëd.

Iech wuur vul lever inne indiaan,
ing vrauw of zevve hant die döks d'r man.