Ze krieje os nit kling

Tekst: 
Hans Stelzmann sr.
Muziek: 
Kornel Wiertz
Artiest: 
Cas Sprokel / Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Album: 
Diverse artiesten - 'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade

Vier zunt nit kling tse krieje, huu wead radauw jemaat.
Dem 't nit jevilt mos sjwieje, vier zunt jod opjelaat.
Vier hauwe os a jinne op, huu zunt vier richtieg drop.

Refreng:
Ze krieje os durchoes nit kling, de sjpas, die numt joa jaar jee ing.
Joederie, joedera, joediefal--der-al-la-la
Vier blieve trui en vas bij-ee, wie klette kleave vier an-ee.
Joederie, joedera, ze krieje os nit kling, joech-hee.

Vier dunt os amezeere, 't jeet alles net en braaf.
En dunt jee miensj sjeneere, 't bliet Kirchroa Alaaf !
Vier sjpringe huu mit jouwe zin, midde noa de vräud erin.

Vier dantse, zinge, laache, 't leaven is joa kot.
Jing zörg dunt vier os maache, dan jeet 't ummer jod.
En lot 't loofe wie 't is, 't is besser, jants jewis.