Zinge, danse, sjpringe

Tekst: 
Willy Rutters
Muziek: 
Guus Janssen
Plaats: 
Eijgelshoven

Vier lache en vier zinge en danse óp d'r maat,
vier dinke nit a wirke, 't wead ziech sjpas gemakt.
Me huuët noe werm moeziek, huuët urgens inne knal,
vier viere werm wie ummer inne feste Karneval. (2x)

Refrein:
Allemoale feste mit gezónge, mit gedanst en feste mit gesjprónge.
Vier kinne ginne vreame in d'r ganse zaal, dat is ós gans egaal.

Hant allemoal gesjwoare um feste mit te doeë,
dea sjwoer dea wead gehouwe, al kunt 't zus of zoeë.
Mar ins is Vasteloavend, ing sjand mar ins in 't joar,
vier wunsje ós va hatse dat 't dat get dökker woar. (2x)

Is óch de tied get duuster, 't geld ee bietje knap,
dat kin de vruijt nit sjtuuëre, vier make doch nit sjlap.
Híj wead gevierd wie ummer, wie in de betste tied,
d'rum feste mit gesjprónge, dat ginne hinger bliet. (2x)