Zjwaame

Tekst: 
Frits Pelt
Muziek: 
Peul Jan
Artiest: 
Frits Pelt
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2009

Refrein:
Kom mit noa boete tow, doa geet ’t zjwaame
Doa geet ‘t fakkele, wat ich dich zaan
Zjweëgele, funkele, gluijende sjtoemele
Wie d’r Lange Jan kwalme, vier riete d’raa

D’r ganse kloeb zoot zjwoar op d’r toebak wat noe gedoa
De kins toch neet mit d’r ganse elveroad boete goa sjtoa
Sjtel dat d’r prins neet piept, haste zoeëwiezoë e probleem
Sjteet inne neëve ‘m te sjnakke, wie sjpieë geette noa heem
Vergaderd en geprakkezeerd, doe koam d’r Sjeuf d’rop
Éch geniaal, wie kumpste d’raa, noe geet de vaan in top
Wat bedach deë sjlaue sjlieps, dat woar neet wiet gezoch
Ver gont mit ’t sjpektakel an de groeëte boeteloch

De prinseproclamasie op dat sjoeëne sjieke plei
De klone hingernoa en nog get hoempapa d’rbeij
Ing sjtaatse buuhn mit sjlingers, dat weëd mich nog e wirk
Wat zal dat sjtoa te sjtroale beij die ieëwe-owwe kirk
Is ginne get vergeëte, hant ver noe éch an al gedach
Wat weëd d’r daag noe egelik vuur e weer verwach
Nog effe kieke of deë prins ging weke kneije kriet
Dah nieks wie gaas, loat goa loat goa, ver zint zoeë wiet

D’r groeëte daag, wat ing blamaasj,
’t reëgent wie ing zauw
Doa sjtond ver dah mit oas, boer, tieën
te verrekke van de kouw
Wie gehowwe hung trekke ze truuk in hun sjtamlokaal
En beloave: noe geëve ver ’t piepe draa