Zoeëlang de bóks nog helt

Tekst: 
K & H Brand
Muziek: 
K & H Brand
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Zoeë lang de bòks nog helt en zoeë lang ’t òs jevelt
V’r viere vasteloavend, dat is ’t sjunste op de welt
Wat jeet ’t òs dan jòd, zoeëe herlieg lekker jòd
V’r hant bis esjermitwoch ja jeng zörje an d’r hòd

Annemie, òp vasteloavendsmòndieg
Dòngs doe diech dat klonepeksje aa
Tròkke vuur tsezame durg òs vieëdel
Witste nog, doe vòng ’t bij òs aa
Wie iech diech de ieëtsje kieër jezieë han
En doe hauts miech flot e beer jebraat
Doch iech hau jee jeld en wool noa heem joa
Evvel doa has doe aa miech jezaat

Zunt vuur tswai dan noen e paar joar auwer
Hant vuur dan och rimp’le an jen vot
Dat is òs ejaal en jaar nit wiechtieg
Den vuur zunt nog ummer jans jòd dròp
Kom, dis naat verjèse vuur òs zörje
En doa is mar ee dink wat iech weul
Joa dan dui iech diech nog ens wie vruier
Den dat is en bliet e sjun jeveul

En went vuur nit mieë kenne en velt ’t nit mieë mit
Dan zinge vuur jemuutliech tsezame werm òs lid
Joa en dat jeet…..