Zoeëlang wie ós Kirchroa al besjteet

Tekst: 
Henk Strüver & Frenk Puts
Muziek: 
Henk Strüver & Frenk Puts
Artiest: 
Charly's
Album: 
Diverse artiesten - Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade

I Kirchroa, doa bin iech jeboare,
in dat sjtröas-je sjtóng mie kingerbed.
Hei wil iech sjterve, an 't ing van mieng joare,
mar went Jod wilt, dan doert dat nog jet.

Refreng:
Zoeëlang wie ós Kirchroa al besjteet,
zoeëlang wisse vier ja óch besjeed.
Went me ummer loestieg bliet,
zoeë aaf en tsouw e beersje niept.
't Jeet berg-aaf, 't jeet berg-óp,
hei i ós Kirchroa hant vier 't jód.
Woa 't ós a jaar nuus felt,
woa d'r inne mit d'r angere hilt.

De joare, die zunt um jevloage,
ja, óch de tsiet, die jeet vöal tse flot.
En weëdste auwer, dan witste jans jewis,
wie sjun 't in ós Kirchroa is.