Zoenne oavend wie hü

Artiest: 
D'r Kirchröadsjer Jong
Plaats: 
Kerkrade

Refrein:
Joa zoeë ine oavend wie hü
Joa dat is jet lef lü
Vier junt 'feesten wie de beesten'
Òp zoenne oavend wie hü
Den mit moezziek en jezank
Krient vier de lü hei óp jank
Kóm zets dieng zörg an jen zieë
Òp zoenne oavend wie hü

Vier junt ós vermaache
Losse sjtóppe kraache
Noe pakt üch insin d'r erm
En sjoenkelt üch ins werm
Joa vier drinke nog ee beer
Den vier hant ós wirklieg geer

D'r Sjeng jieët nog ing rungde
Vuur zieng betste vrunker
Òp d'r vloer doa weëd jejedansd
An de tie|ek doa weëd jesjansd
Noe dink ins nit an de tsiet
Den d'r mörje is nog wied